Reklamační řád pro podnikatele

I. Kdo jsme a čeho se tento reklamační řád týká

 

1. Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím webových stránek www.rodinnebaleni.cz od společnosti VIOLET MOON s.r.o., IČO: 036 54 095, se sídlem Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 235688 (dále jen „my“).

2. Pokud při nákupu uvedete své IČO, použije se pro vás tenhle reklamační řád pro podnikatele (dále jen „vy“).

3. Cílem tohoto dokumentu, reklamačního řádu, je vysvětlit vám, jak můžete uplatnit svá práva z vadného plnění a jak probíhá reklamace.

4. Tento reklamační řád je součástí našich obchodních podmínek.

5. Všechny informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno.II. Práva z vadného plnění, reklamační proces

 

 • Vady

1. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že v době, kdy přebíráte zboží, odpovídáme zejména za to, že:

 1. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme;

 2. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

 3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 • Uplatnění práva z vadného plnění

 

1. Reklamaci, prosíme, uplatněte na e-mail: reklamace@rodinnebaleni.cz nebo dopisem na adresu: Violet moon s.r.o., Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10

2. Přípis k vámi uplatňované reklamaci musí obsahovat následující náležitosti:

 1. vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;

 2. prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložením dokladu o koupi).

3. Zboží, které podle vašeho názoru obsahuje vadu, zašlete spolu s reklamačním formulářem na výše uvedenou adresu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní. Pokud se jedná o použité látkové výrobky, zboží musí být vyprané. V opačném případě nejsme povinni se reklamací zabývat a zboží vám zašleme zpět  na vaše náklady.

 

 • Vady zboží

 

4. Pokud má zboží vady, můžete uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

 1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

 2. bezplatné odstranění vady opravou;

 3. přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

 4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

5. Pokud považujete vadu zboží za podstatné porušení smlouvy, jste povinni nám to doložit.

6. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), máte nárok:

 1. na odstranění vady;

 2. přiměřenou slevu z kupní ceny.

7. Nepodstatným porušením smlouvy je např. chybějící knoflík a podstatným porušením smlouvy výrazně odlišné barvy zboží.

8. Vezměte na vědomí, že dokud neuplatníte právo na slevu z kupní ceny anebo neodstoupíte od smlouvy v případě nepodstatného porušení smlouvy, můžeme vám dodat to, co chybí, nebo odstranit vadu.

9. Při uplatnění reklamace jste povinni nám sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změna volby bez našeho souhlasu je možná jen tehdy, žádali-li jste opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolíte-li si své právo z podstatného porušení smlouvy včas, máte práva stejná jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

 • Nemožnost uplatnění práv z vadného plnění

 

10. Odpovědnost za vady se nevztahuje na:

 1. opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním, např. povolená guma u prostěradla nebo povytažená vlákna u froté materiálu;

 2. použité zboží, kdy vada odpovídá míře opotřebení, třeba sjetý zip u povlečení;

 3. vady, o kterých jste věděli, nebo které jste sami způsobili, třeba pokud jste utrhli knoflíky nebo rozbili zip;

 4. za vadu zboží nelze považovat ani rozdílné odstíny barev ve skutečnosti a na monitorech nebo displejích.

11. Pokud jste před převzetím o vadě zboží věděli nebo ji sami způsobili, nejsme povinni vašemu nároku vyhovět.

12. Za vadu plnění se nepovažuje překážka způsobená vyšší mocí.

 

 • Vyřízení reklamace

 

13. Co nejdříve rozhodneme o vaší reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Co nejdříve i vaši reklamaci posoudíme.

14. Nemáte právo na úhradu vynaložených nákladů na uplatnění reklamace.

15. Zašleme vám elektronicky potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace.