Reklamační řád pro spotřebitele

I. Kdo jsme a čeho se tento reklamační řád týká
 
1. Tento Reklamační řád upravuje způsob a podmínky reklamace vad zboží zakoupeného prostřednictvím webových stránek www.rodinnebaleni.cz od obchodní společnosti VIOLET MOON s.r.o., IČO: 036 54 095, se sídlem Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 235688 (dále jen „my“).
2. Tento reklamační řád se použije pouze pro případ, kdy je kupujícím člověk, který s námi uzavřel kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále jen „vy“).
3. Cílem tohoto dokumentu, reklamačního řádu, je vysvětlit vám, jak můžete uplatnit svá práva z vadného plnění a jak probíhá reklamace.
4. Tento reklamační řád je součástí našich obchodních podmínek.
5. Všechny informace, které nám sdělíte, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno.
 

II. Práva z vadného plnění, reklamační proces

 

 • Za co odpovídáme

 

6. Odpovídáme vám za to, že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že v době, kdy přebíráte zboží, odpovídáme zejména za to, že:

 1. má zboží vlastnosti, které jsme si ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které jsme my nebo výrobce popsali nebo které jste mohli očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy námi uvedené,

 2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití uvádíme a pro který se běžně užívá,

 3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 4. je zboží v odpovídajícím popisu, množství, druhu, míře nebo hmotnosti, a

 5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7. Uplatnit lze vady vzniklé v době 24 měsíců po převzetí zboží.

 

 • Uplatnění práva z vadného plnění

 

8. Reklamaci, prosíme, uplatněte na e-mail: reklamace@rodinnebaleni.cz nebo dopisem na adresu: VIOLET MOON s.r.o., Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10.

9. Formulář nebo průvodní dopis k vámi uplatňované reklamaci musí obsahovat následující náležitosti:

 1. vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace;

 2. prokázání nákupu zboží (nejlépe přiložením dokladu o koupi).

10. Zboží, které podle vašeho názoru obsahuje vadu, prosím zašlete spolu s reklamačním formulářem na výše uvedenou adresu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, musí být čisté a kompletní. Pokud se jedná o látkové výrobky, zboží musí být vyprané. V opačném případě nejsme povinni se reklamací zabývat a zboží vám zašleme zpět na naše náklady. Zboží můžete též osobně zanést na naši adresu: Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha 10.

11. Při uplatnění reklamace obdržíte prostřednictvím elektronické pošty písemné potvrzení - reklamační protokol, sloužící jako doklad při vypořádání reklamace. V reklamačním protokolu jsou uvedeny následující informace: kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, vaše kontaktní údaje, na kterých vás budeme informovat o způsobu vyřízení reklamace.

 

 • Vady zboží

 

12. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí zboží, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

13. Jinak jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

14. Záruku za jakost na zboží neposkytujeme.

15. Pokud jste nám vytkli vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou nemůžete vadné zboží užívat.

16. Nárok z odpovědnosti za vady se nevztahují na:

 1. opotřebení zboží jeho obvyklým užíváním, např. povolená guma u prostěradla nebo povytažená vlákna u froté materiálu;

 2. použité zboží, kdy vada odpovídá míře opotřebení, např. sjetý zip u povlečení;

 3. vady, o kterých jste věděli, nebo které jste sami způsobili, např. pokud jste utrhli knoflíky nebo rozbili zip.

 • Jak reklamovat

 

17. V době 24 měsíců od převzetí zboží můžete uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou) nebo u vady, která se projeví opakovaně (obvykle třetí reklamace pro stejnou závadu, třeba nefunkční zip u povlečení, nebo čtvrtá pro odlišné závady):

 1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

 2. bezplatné odstranění vady opravou,

 3. přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

 4. vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy, pokud jde zároveň o významnou vadu.

18. Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

19. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy, máte nárok na odstranění vady opravou nebo dodáním nové věci bez vady. Opravu můžeme odmítnout, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné, v takovém případě máte právo na dodání nové věci.

20. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u nás jako prodávajícího.

21. Vydáme vám potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, a také potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

22. Při uplatnění reklamace jste povinni nám sdělit, jaké právo jste si zvolili. Změna volby bez našeho souhlasu je možná jen tehdy, žádali-li jste opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

23. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na základě odstoupení od smlouvy můžete požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

24. Pokud prokážeme, že jste vadu zboží sami způsobili, nejsme povinni vašemu nároku vyhovět.

25. Za vadu plnění se nepovažuje překážka způsobená vyšší mocí. Stejně tak vadou není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním.

 

 • Vyřízení reklamace

 

27. Nejpozději do tří pracovních dnů rozhodneme o vaší reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení vám v této lhůtě sdělíme.

28. Reklamaci (včetně odstranění vady a informování vás o výsledku reklamace) vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s vámi nedohodneme na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty máte stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy, a máte tedy právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

29. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy jste si byli povinni zboží vyzvednout.

30. Máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, tyto náklady jsou chápány jako nejnižší možné. O proplacení těchto nákladů musíte požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, jinak vám nemusí být přiznán.

31. Potvrzení a informace o datu a způsobu vyřízení reklamace, o provedení odstranění vady (opravy) a o době trvání reklamace, případně zdůvodnění zamítnutí reklamace, vám bude zasláno elektronicky, na kontakt uvedený v reklamačním protokolu.